Cando toca facer de Subela...

Cando toca facer de Subela...

Nun tempo en que eran comúns os alcumes sobrepostos aos nomes, tamén na familia, así, "A Subela", era chamada unha miña tía materna. Un irmán, o Xacarandas; un outro, o Mixiricas... e o mesmo pola aldea adiante. Aínda o galego tiña capacidade de reprodución fraseolóxica e enfática, aínda non padecía tanto coma hoxe a erosión e anemia inflixidas polo español. Lembrei o alcume cando, en moitas ocasións, vémonos obrigadas ou obrigados a furar na costra ou no coiro de pseudoverdades que, por conveniencia e mais por comenencia da orde de ideas dominantes, convén seguir distribuíndo e impondo.

Recentemente, nun debate televisivo, e após eu recordar que o Estatuto de Autonomía actual débese ao que Castelao resgatou, en plena guerra civil, para conseguir que tomase estado parlamentar e fose válido, por tanto, o plebiscito que o ratificara o 28 de Xuño de 1936, axiña xurdiron voces que, coa piadosa intención de xustificar o paupérrimo saldo de sufraxios que, no seu día, 1980, mereceu o Estatuto vixente, subliñaron a manipulación que sofrera a votación positiva daquel Estatuto de 1936. Falouse, mesmo, de pucherazo, como se nalgures e nalgunha edición houbese na Galiza eleicións limpas. Como, no escaso tempo concedido, quería aclarar que tipo de lei é o Estatuto vixente e, aínda, denunciar a exclusión-legalización negada do nacionalismo galego da altura (1977), mal puden, fóra dalgunha breve frase, precisar que o chamativo e digno de mención -ao menos, desde unha óptica de historia galega- será mesmamente recordar as condicións leoninas que os gobernos da 2ª República impuxeron á Galiza para o seu Estatuto de Autonomía poder existir, a demora inxustificábel con que foi autorizado o seu plebiscito e, en fin, as consecuencias desastrosas que para a mesma existencia da Galiza e das institucións republicanas nela actuantes representaron tais feitos.

Como Castelao relata, coa súa proverbial clarividencia, Cataluña foi autónoma por decreto, isto é, a recén instituída República española non ten máis remedio que legalizar a xa constituída República catalá: o goberno provisorio da primeira, a través de tres dos seus ministros, que se deslocan a Barcelona o 17 de Abril de 1931, parlamentan co goberno provisorio da segunda e, no día 21 deste mesmo mes e ano, a Gaceta de Madrid publica o decreto que recoñece a autonomía de Cataluña. É a partir deste feito cando a Generalitat elabora un proxecto de Estatuto, referendado en votación e entregado ás Cortes españolas antes de elas iniciaren a confección da Constitución española. O día 5 de Agosto de 1933, os concellos bascos aproban o Estatuto que se plebiscitaría o 5 de Novembro deste ano, mais que axiña foi boicotado polo goberno presidido por Lerroux. Resgatado en Abril de 1936, foi aprobado polo Parlamento español o 1 de Outubro de 1936, en plena guerra.

A reivindicación galega constante, nos sucesivos gobernos republicanos, para alén de urxir a celebración do plebiscito, consistía en que as dúas terceiras partes dos votos positivos ao Estatuto se computasen sobre o conxunto de votantes e non de eleitores. Eis as razóns aducidas: amplísima maioría, daquela, de eleitores do campo, con moitas máis dificuldades de votación; absoluta irregularidade dos censos (nen sequer resolvida, por certo, a día de hoxe...); emigrantes censados mais ausentes forzosos; cidadáns presentes que non o estaban, porén, no censo eleitoral... A emenda dos deputados galegos no sentido descrito (porcentaxe referida a votantes de facto e non a eleitores) foi desestimada, razón pola cal a votación do Estatuto, votado a favor por todas as forzas do Frente Popular, se realizou nas imposíbeis condicións nominais esixidas polo goberno.

Non é, xa que logo, este episodio o fotograma definitivo da secuencia histórica daquel rexime e daquel período. Si o son as seguintes datas: en 1931, Ricardo Carvalho Calero e Lois Tobío redixen o primeiro anteproxecto de Estatuto de Autonomía para a Galiza, por certo, bastante máis avanzado e progresista do que finalmente foi aprobado. En Decembro de 1932, 256 concellos galegos (dun total de 319 e que representaban o 80% da poboación), secundan a proposta de Estatuto galego. Até o 28 de Xuño de 1936 non se pode celebrar, como xa dixemos, o plebiscito. No 15 de Xullo, dous-tres días antes do alzamento militar, é apresentado ao Presidente das Cortes e mais ao Presidente da República. Resgatado por Castelao (desaparecera da documentación parlamentar) e valéndose de Emilio González López como intermediario, por fin o Estatuto galego, con boicotes varios, socialista incluído, toma estado parlamentar nas Cortes da República reunidas en Montserrat, no 1 de Febreiro de 1938. Por fin, nas celebradas en México en 1945, aprobado definitivamente. O sangue dos mártires galegos selara, en novo plebiscito derivado do drama da guerra civil, a validade daquela consulta popular.

Galiza, como se ve, non andaba a dormir nen a esperar... Canto ao Estatuto vixente, isto é, ao que neste mes cumpre 30 anos de vida legal, só direi que do seu escasísimo apoio deberán responder os que o promoveron, cociñaron e formataron, non, obviamente, os que foron excluídos de calquer discusión previa. Igualmente, recordarei que non é unha carta legal emanada dun proceso constituínte galego, senón concedida, outorgada, desde o poder central español. Outramente: vai sendo moito horas de que se modernice e se reforme se se quer que funcione como un texto legal ao servizo da nación a que se aplica.