Terra e Tempo. Dixital Galego de pensamento nacionalista.
08-12-2020

Na revista Galicia Moderna, número 15 do 1 de Nadal o avogado-xornalista Emilio Tapia Rivas publica un artigo titulado “Apuntes mindonienses"

O barrio dos muiños: Novas dos séculos XIX e XX

XOSÉ ISIDRO FERNÁNDEZ VILALBA

Na sesión do 17 de abril de 1897, a  verbal  dos veciños do barrio dos Muíños  de Arriba e por indicación dun concelleiro  acordase instalar unhas lámpadas eléctricas de dez buxías cada unha, a primeira  na casa de D. José García inmediata a ponte chamada da Fagina na carretera  de   Meira e a segunda  na casa obradoiro de “vasijeria” ordinaria de Don José López cerca da ermida de Santiago  e ambas no referido barrios dos Muíños a cuxo efecto oficiouse a Sociedade Electricista Mindoniense para o cumprimento  deste acordo. Formándose na plazuela de dito barrio dos Muiños, con motivo  das augas pluviales  algunhas “chouzas”  efecto dos pozos pías que alí existen, os cales impiden o tránsito público, acordase autorizar  á Comisión de Policía urbana para construír outro sumideiro, un pozo mais adiante do que se atopa localizado, xunto á casa a D. José Gacio  sinalando o sitio e executando as obras  por administración co auxilio de peón municipal  e demais operarios  que se necesiten previa a oportuna licencia.

Sesión do 20 de Novembro de 1897. Habéndose observado que suceden con lamentable frecuencia desgracias persoais de afogo de nenos especialmente no barrio dos Muíños verificándose aquelas nos canles das mesmos, acordase a publicación dun bando  ordenado que se coloque na boca destas unha rexa de ferro ou madeira que impida a caída de persoas nos canles.

Na revista Galicia Moderna, número 15 do 1 de Nadal o avogado-xornalista Emilio Tapia Rivas publica un artigo titulado “Apuntes mindonienses”. Nun dos parágrafos di: “El coto Otero, á la derecha, dominado por su interesante casa solariega; luego un barrio que parece  arrancado del centro de Venecia, con ríos y puentes y presas á granel”.

Sesión  supletoria do 8 de Nadal  de 1897, leida igualmente outra solicitude subscrita por Don José García, José Viveiro, Santiago López,  Salvador Neira, José Gruñeiro , Domingo Lourenzo, Ramón Fernández e Santiago Díaz, veciños desta poboación pretendendo que se reconstrúa o camiño  que dende a ponte chamada  de Ruzos diríxese polas  augas minerais ó sitio que chaman Fabega, o cal se atopa completamente  destruído  polas augas  que por alí discorren ata o extremo de atoparse inhabilitado o paso  para os muíños que existen en dito lugar da Fabega, cousa que é de suma utilidade e necesidade para a poboación se pase  a mencionada instancia a comisión de policía urbana para que informe.

Sesión supletoria do 29 de Novembro de 1899. Vista unha instancia de Francisco Parga suplicando  se lle conceda licencia  para “rasgar una luz y cerrar otra en la fachada de su casa” no barrio dos Muíños. Acordase  que informe á Comisión municipal  de policía  urbana a fin  de resolver o que proceda. O 27 de agosto de 1900 visto o informe da Comisión urbana, dise que non ai incumbinte en dar licencia a Pascual Piñeira Calaza para “rasgar una hoz en su casa de los Molinos de Arriba”. Acordase aprobalo e outorgar o permiso que solicita.

O 27 de Agosto de 1900 vese un informe da Comisión Municipal de Policía urbana referente a pretensión de D. José Leivas Ron dos Muíños de Arriba para reedificar unha casa Muiño da súa propiedade. Acordase darlle licencia. 

En sesión supletoria do 18 de Xaneiro de 1905 deuse conta dun expediente instruído a instancia de D. Cándido González Rego e outros veciños dos Muiños contra Don José María de la Fuente Bolaño y Diego Lombardía con motivo de haber arrancado un lavadoiro no punto que chaman “Puente de las lavanderas” en dito barrio e en vista do informe emitido pola Comisión de Policía Urbana. Noutro informe da Policia referente o mesmo expediente se di que o Lombardía por orden do Sr. Lafuente   moveu de sitio a pedra grosa de canto rodado, inutilizándoa para continuar prestando o servicio, destruíndo catro lavadoiros que se atopaban en vía publica  e no marxe dereito do río Valiñadares, os cales prestaban servizo desde tempo inmemorial, habendo desaparecido sen as debidas  formalidades e en medio das protestas feitas no acto por un crecido número de veciños  do barrio dos Muiños. As súas señorías acordan aprobar en todas as súas partes o informe da Comisión da Policía Urbana e que se requira a D. José María de la Fuente Bolaño e Don Diego Lombardía para  que o primeiro dentro dun prazo de cinco días restitúa “al ser y estado que antes tenía, la piedra  que servía de lavadero y se hallaba colocada en la vía publica”, inmediata a casa de D. Diego Iravedra, onde desemboca a rúa das Moscas e o segundo para que en igual prazo para que restituía o seu primitivo estado  os catro lavadoiros que había na parte inferior “de la Puente de las Lavanderas” e todos ó marxe dereito do mencionado río, baixo apercibimento que si non facían, as obras se levaran a cabo a súa costa baixo a inspección0 da Comisión da Policía urbana, dada a conta do servicio que estes prestaban os veciños.

En sesión do 22 de abril de 1908, acordan as súas señorías construír un tellado que cubra a fonte que existe nos Muiños coñecida pola dos Pelamios a fin de evitar que no sitio onde nace a auga se arroxen sustancias que alteren aquela e prexudiquen a saúde accedendo así a solicitude de varios veciños de aquel barrio, que denunciaron eses abusos.    

No “Correo Gallego” do 13-05-1910. Coméntase: “Ha desaparecido de la compañía de su esposo, D. Santiago López Basanta vecino del lugar de los Molinos... D.ª Manuela Caeiro Díaz la cual tiene pertubadas sus facultades mentales”.

Sesión supletoria do 5 de xaneiro de 1921, na cal se dan conta de dúas solicitudes subscritas por Doña Amadora Louro e Díaz Adan polas que pide autorización para construír un forno de olería nunha finca  da súa propiedade sita no barrio dos Muiños e dedicada antes a fábrica de curtidos, así mesmo para abrir varios ocos na mesma edificación. Concedeselle licencia.

No xornal “El Heraldo Gallego, número 620” comentase: “Aunque parezca mentira, este año la alegre gente del barrio de los Molinos, el Triana Mindoniense echo la puerta por las ventanas pues hubo unos  festejos “mucha sona”. Siempre  se destacó este popular barrio por su animosidad  y buen gusto, pero ¡pardiez! Como este año nunca. Y es que los mozos de los Molinos, cuando se le toca en el amorcillo propio, son como  el criollo que no se dejan pisar  el pocho, por cuanto hay. De  ahí que la cosa fue solemnísima. Veamos, sino el programa: Día 24- A las doce de la mañana, con repique  de campanas  y una salva de bombas comenzaran los festejos de este día. A las seis de la tarde llegara a esta ciudad la Banda Militar del Regimiento de Infanteria de Zamora  núm. 8. Esta se dirigirá al barrio de los Molinos  ejecutando allí un bonito pasacalle, dirigiendose luego a la población donde ejecutara  diversas composiciones. A las  diez de la noche, previó el disparo de fuertes  morteros, comenzara la brillante verbena, en la cual lucira una sorprendente iluminación eléctrica a la veneciana; durante ella se quemarán fuegos de artificio y se levarán bonitos globos. Será  amenizada por dicha Banda Militar y gaitas  del pais ejecutaran dianas y alboradas. A las diez de la mañana, Misa solemne  que será cantada por la comisión de Festejos. Seguidamente   saldrá la solemne procesión que recorrera el itinerario  de costumbre, a los acordes de la Banda Militar.

A las doce gran concierto  por la Banda Militar  que ejecutara con gran afinación un sentimiento repertorio, finalizando dicho concierto a las dos  de la  tarde.  A las seis  Paseo de Moda amenizado por las referidas Banda y gaitas. A las diez de la noche segunda verbena que será amenizada por dicha Banda y Gaitas”.

O 10 de xuño de 1922 en sesión do Concello foi aprobado o informe da Comisión emitido a petición de D. García Pernas pedindo permiso para poder establecer un lavadoiro descuberto no baldío que existe  detrás da casa dos herdeiros  de D. José Gacio Castro nos Muiños,  inmediato a canle  que se dirixe a os herdeiros de D. Xosé  M.ª González.  Ordenaron que quedara sobre a mesa  o informe emitido pola mesma comisión a petición de D. Santiago Pernas Salazar sobre a reforma  de dos ocos da fachada  da casa número nove do barrio dos Muiños de Arriba.

O cinco de abril de 1923 foi nomeado alcalde de Barrio dos Muiños D. Cristóbal  Leiras Gallego.

O 21 de Xaneiro  de 1924 o edil Sr. García  pídelle a Alcaldía  ordenase o arranxo da Fonte  dos Pelamios  e a limpeza do calexo coñecido polo nome dos “Carrizos”.

No diario o Norte de Galicia de Lugo número 1925, publica un artigo o cronista de Mondoñedo D. Eduardo Lence-Santar e di: “De Mondoñedo. También aquí  va criando el matonismo, que afortunadamente no padecíamos, hasta hace poco en que á unos cuantos mozalbetes de las próximas aldeas se les ocurrió echarse las de guapos y turbar la alegría que siempre  ha sido la nota caracteristica de nuestras romerías. Celebrábase la noche del 25, en el pintoresco barrio de Los Molínos, la tradicional fiesta de Santiago Apóstol y los jóvenes de aquel simpatico barrio bailaban tranquilamente  al son de la gaita del popular y enxebre Coruxeiras, cuando  a eso de las once aparecieron los jovenes Claudio Cabanas  y José Loureiro, vecinos de la rilleira de Cesuras, manifestando que allí se había acabado la romería;  y acompañando la acción á la palabra arrebataron la gaita a Coruxeiras, se la rompieron  y lo abofetearon. Intervino el alcalde de barrio y fue también maltratado  por los valientes, lo mismo que un hijo de aquel que intentó  salir en defensa de su padre. Terminada la gresca con la retirada de los matones se reanudo  el baile despues de trascurrir  media hora; pero  reaparecieron aquellos, cuchillo en mano, acometieron de nuevo á los  bailadores recibiendo el joven Cristóbal Flores dos puñaladas en una nalga, al parecer de poca gravedad. No fué, sin embargo, todo el monte orégano esta vez para los guapos; pues algunos vecinos  que habían acudido al oir voces  de personas de su familia, rechazaron valientemente  la agresión, poniendo  en precipitada fuga a los malhechores, que  dispararon unos 20 tiros, sin que por fortuna  hiciesen blanco. De estos hechos se ha dado conocimiento  al juzgado, según nos han comunicado. Mejor fuera,  no obstante, evitarlos, lo cual  conseguiría  con la presencia de una pareja de la guardia civil  en los lugares  donde se celebran fiestas; pero es tan escasa la fuerza de este puesto que, descontados el escribiente y ordenanza, que no prestán servicio, y un guardía enfermo, quedán solo el comandante y otro guardia para todos los servicios, entre los cuales figuran las entrevistas con cuatro puestos limitrofes. Llamamos  sobre esto la atención del Sr. Gobernador, pues teniendo en cuenta la importancia de esta ciudad, cabeza de partido judicial  y las múltiples  atenciones de la benemérita son indispensables, si ha de responder á algo este puesto, cuando menos, dos parejas más, sin lo cual quedarán en descubierto importantes servicios, y la seguridad individual á merced de cuatro matones”. 

No xornal “El Correo organo de la colectividad Gallega en la República” número 1174 e data  22 de xullo de 1928 comentase:  “Las aguas ferregínosas que existen en la inmediata parroquia de Viloalle son muy frecuentadas  estos días, a pesar  del camino que hay para recorrer  para llegar a ellas. También sería mucha la afluencia  de gente que concurriese a tomar las aguas del barrio de los Molinos o Fabega; pero debido a que se estancan en la misma Fuente y a la consiguiente   falta de limpieza, se hace imposible tomarlas. Rogamos al señor alcalde siempre celoso  por los intereses  de Mondoñedo, mande  limpiar aquello lo más pronto posible y reponer  alguna que otra piedra en el camino  que partiendo del puente de Ruzos va a dicha Fuente”.

Sesión do 3 de Outubro de 1933. Solicitude de Don Xosé Insua Arias  dos Muiños de Arriba pedindo autorización para facer obras na casa que ten fronte a Fonte dos Pelamios. Outra solicitude de Don Xosé Insua para que se verifiquen algunhas reformas   na casa da súa propiedade consistentes na colocación dunha galería  na parte que da fronte a fonte dos Pelamios; acordouse en conformidade ó informe da Comisión da Policía Urbana e Rural acceder ó solicitado pero que tal autorización se entenda a título precario.

O 20 de xullo de 1940 foron aprobadas as contas dos xornais polo arranxo da casa Consistorial, fonte dos Pelamios e limpeza das rúas por un importe de 757 pesetas.

Ano 1944, sesión do 20 de xuño. Instancia de D. Cándido  Villamil Sánchez dos Muiños de abaixo en suplica  que se lle concedan os beneficios  de asistencia médico farmacéutica gratuíta, como pobre  e por unanimidade   acordase  que pase  á Comisión  designada o efecto.

O 17 marzo de 1945, sesión ordinaria. Nomease a Graciano Leivas, veciño dos Muiños para a custodia, conservación e adestramento da Bomba de Incendios con efectos económicos desde primeiro de Xaneiro pasado.

Sesión ordinaria do Concello, pleno celebrado o día 10 de Outubro 1974.  Escrito de Don Arcediano Paz Reigosa e  Don Manuel  Expósito  García sobre recoñecemento de posesión do caudal e marxes de condución de augas para  os muíños que mencionan. Examinado o escrito  no cal os veciños  expoñen  que son propietarios duns muíños fariñeiros  no Barrio dos Muiños  de Abaixo os cales veñen utilizando forza matriz para o seu funcionamento, un caudal de augas  derivado do Río Valiñedares  no punto coñecido como “presa repartidora de Valiñedares” cuxos aproveitamentos  constan inscritos  nos seguintes rexistros de augas do Ministerio de obras Públicas. Expoñen que teñen noticia que  recentemente un grupo de persoas  manifestaron publicamente solicitaron “in voce”  do sr. Alcalde  a construción de lavadoiros que supostamente prometeu para usos privados utilizando a auga e os marxes do canle anteriormente referido polo que formulan ante a Corporación a súa mais viva aparición a toda construción que modifique ou altere os marxes do repetido caudal  e despois acaban suplicando  que o concello recoñeza “su favor la posesión del caudal y margenes de condución de agua de los Molinos reseñados y se obtenga  de realizar obras de cualquier clase que alterase o modifique los margenes del mismo”.

Na sesión ordinaria celebrada polo Concello. Pleno  do día 13 de Febreiro de 1975. Ponse en coñecemento o expediente  de expropiación  forzosa  e ocupación temporal  dos canles  de condución de auga os muíños fariñeiros propiedade de Don Arcediano  Paz Reigosa e Don Manuel Expósito. Aprobado  na sesión plenaria do 18 de setembro de 1872 o proxecto técnico das obras de “pavimentación da rúa Méndez Núñez e praza dos Muíños de Arriba, o cal cumprindo os preceptos regulamentarias permaneceu exposto ó público na secretaría deste concello por termo de 15 días; e sendo precisa  a construción de muros  de sostemento que figuran nos planos e anexo número un de dito proxecto  de cachotería  ordinaria hidráulico con pretil coroado por alabarda  de granito labrada segundo descrición das obras  que se efectúa no artigo primeiro  do prego especial de condicións  facultativas  de ditas obras para o cal e preciso  secar os canles  de condución de auga dos muíños  fariñeiros propiedade  de Don Arcediano Paz Reigosa e Don Manuel Exposito  García durante un prazo de oito  a dez días  cuxa apreciación ten por obxecto a regulación e revestimento da soleira e caixa dos caudais sen alterar as súas rasantes.

Primeiro iniciar o expediente  de expropiación forzosa  para ocupación temporal  de ditos canles e cos fins expostos seguindo para elo os tramites  regulamentarios con aplicación do procedemento de urxencia  que autoriza o artigo 42 do decreto 1541/1972 do 15 de xullo  polo que se aproba o texto refundido  da lei do terceiro plan de desenrolo cos efectos que se establecen no artigo  52 da vixente lei de Expropiación forzosa  preceptos do regulamento para a súa aplicación.

Segundo No obstante sendo de iso a Corporación convir amablemente a ocupación antes de dita que solo beneficios  ha de producir a os propietarios afectados   ofrecese a cada un dos  propietarios citados un indemnización de 500 pesetas diarias  durante o tempo que duran as obras  citadas e o obxecto  resarcirlles  dos danos e prexuízos nos citados oitos ou dez días.