02:17 Mércores, 06 de Xullo de 2022
Terra e Tempo. Dixital Galego de pensamento nacionalista.

10-08-2019

O día que saia da capela para o patíbulo o acompañarán rezando o rosario da boa morte e dende alí en igual forma o acompañarán ata o camposanto

Executados en Mondoñedo no século XIX.

Valorar (17)

XOSÉ ISIDRO FERNÁNDEZ VILALBA


En acta do concello do 19 de xaneiro de 1820 o alcalde maior da sentencia da Real Sala do Crime impoñendo a pena de xustiza a Juan do Santos e Antonio da Balsa, veciños de Santa María de Vilamor arrestados na cárcere desta cidade e a outros veciños en darlles “azotes e presidio en África”. O alcalde solicita que se lle franquease polo concello todos os gastos necesarios para o cal o concello fixese un esforzo para que nada faltase.

Acórdase facilitar ó Sr. Alcalde maior todos cantos auxilios necesite e o diñeiro suficiente para os gastos con calidade de reintegro, buscando as xoias precisas para “adornar la capilla” e todo o necesario para que nada falte, pedindo catro señores individuos deste concello que para alivio das almas dos que van subir o “suplicio” así como todo o demais necesario.

Na xunta extraordinaria do 21 de Xaneiro da V.O.T. leuse un oficio do Sr. Alcalde Maior que deu motivo a tal xunta extraordinaria e que di así: “El sábado inmediato deben sufrir en esta ciudad la pena de justicia dos reos que se hallan en la Carcel de ella y como por desgracia no hay en esta ciudad la ermandad de Caridad que tienen otras populosas me veo en el caso de dirigirme a VV. Caridades a fin de que en en acto de su mismo instituto se sirvan asistir al entierro el inmediato sábado a las cuatro de la tarde con aquella caridad propia de esa congregación Dios Guarde a VV. Caridades muchos años. Mondoñedo enero 19 de 1820. Francisco Noriega Sres. de la Venerable Orden Tercera.

Enterada a Xunta de dito oficio acordou admitir por irmáns de esta V. O a os dous reos e que ás tres e media da tarde de hoxe se sirva pasar a darlles o santo hábito e profesión o Rvdo. Visitador saíndo procesionalmente deste a capela coa cruz dela acompañada dos señores irmáns Don Santiago Rodríguez del Riego, proministro, Don Antonio Sagradín, Don Luís Cabarcos, Don Carlos  Blanco todos presbíteros e de Don Tiburcio Olano, Don Nicolás Teijeiro e o secretario levando o irmán sancristán un platillo unha estola, dous escapularios e dous cordóns e outras dúas achas de cera para ter encendidas durante o acto relixioso segundo practica desta V. O. en la toma de “abitos y profesiones”. Foron recibidas moi devotamente polos reos, Antonio de Balsa e Juan dos Santos. O día da execución a xunta volveu a saír procesionalmente coa cruz e estandarte rezando a coros o Rosario “de la buena muerte” ata cerca da cárcere e dende alí acompañou ós dous reos irmáns ata a praza pública onde se executou a pena de xustiza e de executada regresou no mesmo modo a súa capela na que se celebrou misa polas súas almas habéndolles aplicado antes non só as indulxencias da orden se non tamén as da Cruzada. Ás catro da tarde do mesmo día saíu na mesma forma a procesión ata a praza pública para acompañar aos cadáveres envoltos en hábitos ao camposanto onde foron sepultados. De alí volveuse á capela da Orden onde se fixo o responso como se acostuma polos irmáns defuntos.

Antonio da Balsa. En veintidós de Enero de mil ochocientos veinte murió ajusticiado por mandato de S. M. y la Real Audiencia de la Coruña Antonio da Balsa administrado del Sacramento de la Penitencia y Comunión vecino de Santa María de Villamor marido de Josefa Fernández y en la tarde del mismo día se le dio sepultura a su cadáver y al día siguiente se le hizo la función del entierro con bastante solemnidad y se le dijeron por su anima cincuenta y dos misas rezadas todo a cuenta de la limosna que dieron las almas piadosas, del matrimonio celebrado con la referida su mujer le quedaron por hijos legítimos Juan Matías, otro llamado Juan Andrés Bentura todos solteros y María casada con José Fernández en la misma parroquia y para que conste lo firmo como cura rector que soy de la parroquia del Apóstol Santiago de la Ciudad de Mondoñedo”. Juan Francisco Murado.

Juan dos Santos. En veintidós de Enero de mil ochocientos veinte murió ajusticiado por mandato de S. M. y la Real Audiencia de la Coruña Juan dos Santos marido de Clara Fernández vecinos de Santa María de Villamor y administrado de los Sacramentos de la Penitencia, Comunión y en la tarde del mismo día se le dio sepultura a su cadáver con las ceremonias correspondientes al día siguiente se le hizo la función del entierro con bastante solemnidad y se le dijeron por sola una vez cincuenta y tres misas rezadas todo a cuenta de la limosna que dieron los piadosos del matrimonio celebrado con la referida su mujer le quedaron por hijos legítimos Domingo casado con María Fernández en San Andrés de Masma, Gabriel y Vicente solteros y Francisca casada con Francisco Ramos en la misma parroquia de Villamor y para que conste lo firmo como cura Rector que soy de la parroquia del apóstol Santiago de la ciudad de Mondoñedo. Juan Francisco Murado”.

Na acta da VOT do 26 de Nadal de 1835 fálase dos presos de estado que recibiran a pena capital, Antonio Saavedra, Miguel Barreiro, Antonio Graña e Ramón Lipin ás tres da tarde do día 28 de Nadal do mesmo modo que os ultimamente fusilados.

Pola anotación feita na V. O. T. No ano 1834 deberon ser fusilados algúns homes, mais non atopamos nomes nin datos nos arquivos do concello ou da parroquia de Santiago de Mondoñedo.

Ramón Lipin pasado por las armas. En veintiocho de Diciembre de mil ochocientos treinta y cinco murió administrado de los Santos Sacramentos de Penitencia y Eucaristía, Ramón Lipin  hijo de José y Paula difunta vecino de la parroquia de Santiago de Martín obispado de Lugo pasado por las armas y en el mismo día fue conducido su cadáver al camposanto de esta ciudad y como cura de la dicha ciudad de Mondoñedo y su unida Santa María de Viloalle lo firmo. Domingo Antonio Caneiro”.

“Joaquín Graña, fusilado. En veintiocho de Diciembre de mil ochocientos treinta y cinco murió pasado por las armas en esta ciudad y administrado de los Sacramentos de Penitencia y Eucaristía Joaquín Graña hijo de Bernardo y María Gómez difuntos y vecinos de la parroquia de Santa Eulalia de Piquín obispado de Lugo y como cura de la dicha parroquia y ciudad de Mondoñedo y su unida Santa María de Viloalle lo firmo. Nota en el mismo día se dio sepultura eclesiástica. Domingo Antonio Caneiro”.

“Antonio Saavedra hijo de José y María González fusilado. En veintinueve de Diciembre de mil ochocientos treinta y cinco murió fusilado y administrado de los Sacramentos de Penitencia y Eucaristía, Antonio Saavedra, hijo de José difunto y de María González vecinos de Santiago de Martín obispado de Lugo y el día mismo fue conducido su cadáver al Camposanto de esta ciudad y como cura de la misma ciudad de Mondoñedo y su unida Sta. María de Viloalle lo firmo. Domingo Antonio Caneiro”.

“Miguel Barreiro hijo de Juan y Rosa Alonso pasado por las armas. En veintinueve de Diciembre de mil ochocientos treinta y cinco murió pasado por las armas y administrado de los Sacramentos de Penitencia, Eucaristía Miguel Barreiro hijo de Juan y Rosa Alonso natural de de la parroquia de Santiago de Bayan, obispado de Tuy y en el mismo día fue conducido su cadáver al camposanto de esta ciudad y como cura de la misma de Mondoñedo y su unida Sta. María de Viloalle lo firmo. Domingo Antonio Carneiro”.

Na xunta extraordinaria do 9 de xuño de 1936 dise: “Mañana a las diez de ella se pasara por las armas a Francisco Méndez que se halla en capilla en la Cárcel de esta ciudad”.

“Don Francisco Méndez, soltero.  En nueve de junio de mil ochocientos treinta y seis murió afusilado D. Francisco  Méndez soltero hijo de Don Juan y de Doña María Fernández vecinos de Sta. María de Carballido obispado de Oviedo y en el mismo día dispuso el Sr. Cura de esta ciudad se le hiciese la función de entierro con misa cantada de medio terno y asistencia de quatro señores sacerdotes todo gratuitamente por haber recogido del petitorio la Tercera Orden de la expresada ciudad y como cura de la indicada y su unida Santa María de Viloalle lo firmo. Domingo Antonio Caneiro”.

En Maio de 1849 atópase o corpo de Rosendo Iravedra veciño de San Pedro de Riotorto o cal podemos confirmar na súa partida de defunción da dita parroquia que di: “Rosendo Iravedra viudo de Josefa Sánchez. En treinta y uno de Mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve en el cementerio de la Iglesia Parroquial de San Pedro de Riotorto se dio sepultura eclesiástica al cadáver de Rosendo Iravedra viudo de Josefa Sánchez el que se hallo muerto en la chousa de Villarin en esta parroquia donde fueron vecinos y el residía en el barrio de Balle y en este mismo día fue levantado por la Justicia de Mondoñedo y expecionado por los fisios de medicina y sepultado con las formalidades de la ley y según resulta haber sido muerto de la tarde del veintiocho del expresado mes dejo por hijos legítimos de la expresada mujer Felipe casado con Isabel Méndez y Francisca con Antonio Rego en esta misma parroquia no tuvo funciones por este motivo y para que conste lo firmo. Francisco Díaz”.

Por este crime foi condenado o seu fillo Felipe Iravedra. Na xunta extraordinaria da V.O. T. do 10 de novembro de 1849, lese un oficio do señor xuíz de Primeira Instancia desta cidade: “Habiendo sido condenado Felipe Irabedra de San Pedro de Riotorto a la pena de muerte en garrote a resultado de causa que se le formo por haber privado de la vida a su padre Rosendo dispone que la ejecución tenga efecto a las once del día lunes doce del corriente en la plaza pública de esta ciudad y que a la hora de diez del día mañana sea puesto en Capilla en la Cárcel en que se halla. Lo digo a fin de que esa V.O.T. administre al reo los auxilios espirituales y de consuelo durante su estancia en la capilla y transito hasta el momento de la ejecución y más consiguiente...

Enterada a xunta acordou por unanimidade comisionar ós irmáns Don José Rodríguez Campeling, D. José Murias y Don Manuel Ribera para que pidan polas casas e rúas e recollan esmolas que os devotos queiran dar en beneficio de Felipe Iravedra desde que sexa posto en capela ata dar sepultura, entregando o recollido ao irmán Sindico Don Manuel Perrote. Que dende este mesmo momento e por conta destas esmolas, por carecer a T. O. de fondos pásese a preparar y proporcionar canto necesite o reo desde que sexa posto en Capela, tanto de alimentos como de cama. Que o Vicario Don Cleto García Balsa vaia ofrecer o hábito e aceptando se lle dea acto de profesión. Para tal acto organizarase dende a capela da VOT unha procesión coa cruz acompañada dos señores irmáns D. Ramón González presbítero, Don Pascual Faraldo, ministro, Don Manuel de los Pozos, Don Luís Cordido secretario, con achas para ter encendidas durante o acto relixioso, levando o irmán sacristán en un platillo unha estola, un escapulario e un cordón. O día que saia da capela para o patíbulo o acompañaran rezando o rosario de a boa morte e dende alí en igual forma o acompañarán ata o camposanto. Que os gastos de capela, toma de hábito, profesión, bulas da cruzada e morto hábito condución, cera e o mais preciso se colla das esmolas recollidas e o sobrante se inverta en misas e sufraxios pola ánima del na capela da VOT.

“Noviembre de 1849- Cárcel – Felipe Iravedra marido de Isabel Méndez de Riotorto. El día doce del mes de Noviembre del año de mil ochocientos cuarenta y nueve dadas las diez de la mañana ha sufrido en esta ciudad la pena de muerte impuesta por sentencia judicial previas las santas disposiciones espirituales que practico cristianamente recibiendo los Santos Sacramentos de la Penitencia y Comunión Felipe Iravedra, preso en la Cárcel pública de esta ciudad de edad de cincuenta y dos años casado con Isabel Méndez natural y vecino de la parroquia de San Pedro de Riotorto hijo legítimo de Rosendo y Josefa Sánchez difuntos naturales y vecinos que fueron de la misma parroquia; a cuyo cadáver se le ha dado sepultura eclesiástica dadas las cuatro de la tarde del mismo día en el cementerio de la referida ciudad en conformidad y cumplimiento de atento oficio del Señor Juez de primera instancia de esta ciudad y su partido. Deja cuatro hijos legítimos llamados Francisca, Rosendo, Manuela y otra Manuela todos solteros y para que conste como cura párroco de esta ciudad de Mondoñedo lo firmo. Luís Antonio Cora.”

No libro de actas da VOT con data de 15 de Novembro dise, que a toma de hábito tivo lugar as cinco da tarde do día dez e profesión da cal foi padriño o irmán Sr. D. José Serantes con asistencia de mais de doce irmáns recibindo ambas cousas coa maior devoción o reo Felipe Iravedra, como nas procesións de acompañamento o patíbulo e o camposanto non menos asistiron o triple de irmáns dos sinalados. No capítulo das esmolas reuniuse 357 reais e 16 maravedises os cales se gastaron na capela, toma de hábito, profesión, cera, mortalla e tres misas o día da execución 170 reais e 21 mr. e os 186 reais e 13 mr. restantes invertéronse nunha función fúnebre, sufraxios e mais pola anima do defunto Iravedra.

Novamente as terras de Riotorto foron o lugar dun novo asasinato do cura de San Pedro de Aldurfe e San Xulián de Ferreiravella este tivo lugar en abril de 1849 e confirmámolo no expediente do crego, Francisco García.

“Don Francisco Arías cura Rector de San Pedro de Riotorto y Vicario de la de Miranda en el obispado de Mondoñedo. Certifico que en el libro de muertos de los eclesiásticos de esta vicaria se halla al folio veintisiete vuelto la partida que literalmente sigue: El día quince de abril año de mil ochocientos cuarenta y nueve fue muerto asesinadamente Don Francisco García cura párroco de San Pedro de Aldurfe y San Julián de Ferreirabella a las diez del expresado día y el diecisiete del mismo mes yo Don Francisco Arías cura Rector de San Pedro de Riotorto y Vicario de la de Miranda acompañado de la autoridad civil facultativos de medicina de Mondoñedo y Justicia territorial de Riotorto asistí a darle sepultura eclesiástica en el cementerio de la expresada Ferreirabella habiendo precedido un funeral de entierro con asistencia de un sacerdote tres cantores e yo el Vicario, sin que hasta ahora se hubieren presentado los herederos para hacerle las demás exequias que tengan por conveniente y para que conste como tal vico. lo firmo. Francisco Arías”.

Na xunta extraordinaria da VOT do 13 de Febreiro de 1850, leuse un oficio do sr. Xuíz de primeira instancia no que se di: “Juzgado de primera instancia de la ciudad de Mondoñedo....  Manuel Fernández do Carballo (o) do Blanco ha sido condenado a muerte de garrote por resultado de la causa que se formo por haber privado de la vida a su párroco Don Francisco  García. El día de mañana hora de diez será puesto en capilla en la Carcél en que se halla y el próximo viernes quince del corriente tendrá efecto la ejecución. Precioso excitar el gesto de la VOT ha acreditado en casos iguales y me dirijo a V. Para como Ministro de la Hermandad vecina esta y disponga los auxilios espirituales y de consuelo durante la estancia del reo en la capilla, transito hasta el momento de la ejecución y demás necesario hasta darle sepultura ...”

A xunta directiva dispuxo o mesmo que no caso de Felipe Iravedra. Neste caso reuníronse de esmolas 403 reais e 30 mrs. dos cales se gastaron na capela, toma de hábito, profesión, mortalla, condución e cera 221 reais e 12 mrs. Os restantes foron distribuidos en unha función fúnebre, misas e sufraxios que tiveron lugar na capela da VOT.

“Febrero de 1850- Cárcel- Manuel Fernández. El día quince del mes de Febrero de mil ochocientos cincuenta ha muerto por sentencia judicial en la comunión de los Santos y administrado de los Sacramentos de Penitencia, Comunión Manuel Fernández do Carvallo soltero de edad de veintidós años preso en la Cárcel publica de esta ciudad, natural de la parroquia de Ferreiravella hijo legítimo de José y María Fernández vecinos de la misma y por la tarde del mismo día, previa atenta comunicación del señor juez de esta ciudad, dispuse dar sepultura a su cadáver lo que se verifico en el cementerio de la misma para que conste como párroco de ella lo firmo. Luís Antonio Cora”.  

En agosto de 1888 reúnense Manuel Logilde, José García Braña e Ramón Seivane planeando o roubo e a morte do cura de Santa Cruz. Fóronllo propoñendo a varios individuos mais, aceptando solo José Lindin Regueiro, Antonio Fernández e Ramón Seco.

O 22 de Novembro de 1888 tivo lugar o feito onde resultaron asasinados O cura de Santa Cruz, D. Manuel Neira e os seus familiares Xesús, María Xosefa, e Luísa García. Por tal motivo foron todos eles condenados a pena de morte. Uns días antes de levarse a cabo a execución foron indultados José García Braña, Ramón Seivane, José Lindin Regueiro, Antonio Fernández e Ramón Seco. Solo se mantivo a pena de morte para  Manuel Lugilde, esta tivo lugar o 29 de Marzo de 1890.

“Carcel pública. Ciudad Manuel Lugilde Castrillón casado con María Antonia López con testamento. A las ocho de la mañana del día veintinueve de Marzo de mil ochocientos noventa fue ejecutado en garrote en el Campo de los Remedios después de recibir los Santos Sacramentos de Penitencia y Comunión como uno de los autores del asesinato del Párroco de Santa Cruz del Valle de Oro Don Manuel Neira Murado y de sus tres familiares Manuel Lugilde Castrillón de treinta y nueve años de edad de profesión labrador casado con María Antonia López naturales y vecinos de la parroquia de Santa María de Bretoña hijo legítimo de Juan Lugilde y de Juana Castrillón y a los cinco de la tarde del mismo día le dio sepultura eclesiástica a su cadáver sin mi permiso el presbítero Don Antonio Bermúdez en el cementerio de esta ciudad y habiéndose quejado el parroco que suscribe a su superior de este atropello de la Jurisdicción parroquial ejecutado por el Sr. Bermúdez recayó la providencia que se copiara a continuación de esta partida dictada por el M. Y. Sr. Gobernardor eclesiástico de la Diócesis perpetua memoria. El expreso Lugilde Castrillón otorgó testamento en la Carcel pública de esta ciudad a fé del Notario Don Fernando Paz a las doce de la mañana del día anterior veinte y ocho de dicho mes. Tuvo según me informaron de su matrimonio seis hijos llamados Juan, Rosa, Jesús, Florindo, María de la Concepción, Flora y José María y para que conste lo firmo como cura párroco de Mondoñedo y Viloalle enmendo cinco valga a un cada vez. Lic. Perfecto López Hervella”.

Os indultados, José Lindin, Ramón Seivane, José Gavin Braña, Ramón Seco e Antonio Fernández foron enviados o Penal de Ceuta a cumprir a súa pena.

Non pasou moito tempo ata que as terras de Mondoñedo foi lugar de asasinato, o de Juan Paz, veciño da parroquia de Sasdonigas. Juan Paz estaba casado en segundas nupcias con Manuela Vidal na cal na súa compañía e dos seus fillos colleu o camiño da emigración cara a America do Sur, onde a forza de traballo logrou facer algúns aforros. A súa dona alegando a falta de saúde retornou as terras de Mondoñedo, onde se dedicou ó cultivo de bens do matrimonio, utilizando como xornaleiro a Manuel Rivas, co cal ó mesmo tempo mantiña relacións intimas. Pero en outubro de 1891 regresou o Sr. Paz e os poucos días foi sorprendido a altas horas da noite pola súa propia esposa e Manuel Rivas, e no mesmo leito conxugal e mentres durmía lle asestaron dúas grandes puñaladas no pescozo, que lle cortaron importantes vasos de tal rexión e producindo a morte inmediata. Para ocultar o delito simularon un roubo romperon un baúl e ocultaron os cartos e algunhas prendas, pero as lesións que tiñan nas maos e as revelacións que fixo unha nena de cinco anos que durmía co señor Paz e espertara ó ser trasladada pola nai. Por todo isto foron condenados á pena de morte.

A mediados de febreiro de 1893 chegaron a cárcere de Mondoñedo desde o penal de Lugo. Ela ocupa unha ampla habitación con bastante luz, cheminea e piso de madeira na parte alta do cárcere con vistas ó patio central. Manuel Rivas ocupa un calabozo do piso baixo e alí esta só e está sempre na cama. Non disfrutou de moita saúde os primeiros días do regreso.

O Eco de Vivero pediu misericordia para os sentenciados. A data inicial para a súa execución era o día 18 pero como non chegaran as forzas militares solicitadas se suspendera ata o próximo martes.

O verdugo chámase Lorenzo Huerta, é o mesmo que executou a Lugilde, é de corta estatura, ollos pequenos e azuis e carácter simpático, leva 28 anos no oficio. Hospédase na casa dun dos gardas municipais o que cobra polo hospedaxe cinco duros diarios. A construción do taboado foron 100 pesetas, o transporte dos reos dende o cárcere ata o patíbulo, uns 200 metros serán dez pesos. Os fillos de Manuela están na casa de Beneficencia. A VOT de San Francisco reuniuse onte e acordou costear as caixas mortuorias, facer unha colecta pública para invertela en sufraxios pola alma dos reos, impoñerlles o hábito e recibilos a proposición de irmáns da Orden as catro horas de estar en capela, acompañalos procesionalmente con cruz e estandarte ó patíbulo e levar os cadáveres nos ombreiros de oito irmáns ata o camposanto e facer a hora da execución se digan dúas misas rezadas na catedral e outras dúas na ermida dos Remedios.

O día vinte recibiron a notificación da sentencia el moi sereno e ela a gritos. Foron visitados polo bispo Manuel Fernández de Castro, que non puido conter as bagoas ao exhortalos. As oito e seis minutos da mañá cumprirase coa sentencia imposta a os reos das Sasdonigas. Primeiro foi a Manuela. A Manuela deu mostras de una contribución exemplarísima e o Rivas polo contrario notábase que estaba abatidísimo e postrado. Durante as derradeiras 24 horas non cesou o vento furacanado e a choiva torrencial que azotou furiosamente as fiestras do cárcere.

A pesar do mal tempo mais de 2000 persoas sen producir a menor alarma e case en silencio acudiron. O patíbulo levantouse no campo da feira. “Se observo el árbol desde el que el ahora ajusticiado Rivas presencio la ejecución de Lugilde estaba sin gente a pesar de su buena situación para el caso”. Ata a hora do enterro moita xente desfilou ante o patíbulo, a cara do Rivas estaba case o mesmo que momentos antes de morrer, pero a de Manuela estaba coa boca aberta e a lingua conxestionada e algo de fora e presesentaba un aspecto impoñente.

Os gastos da execución dos reos de Sasdonigas importaron a suma de 576,12 pesetas.

“Cárcel pública – Ciudad. Manuel Rivas González soltero sin testamento. En la tarde del día veintiuno de Febrero de mil ochocientos noventa y tres se dio sepultura eclesiástica en el cementerio de esta parroquia de la ciudad de Mondoñedo al cadáver de Manuel Rivas y González soltero de veintitrés años de edad natural y vecino de la confinante parroquia de San Lorenzo de Sasdonigas hijo legítimo de Antonio Rivas difunto y María González y Díaz naturales esta de la parroquia de San Juan de Lagoa distrito de Pastoriza y aquel de la dicha de Sasdonigas. Fue ajusticiado a las ocho y seis minutos de la mañana del mismo día veintiuno. Recibio los Santos Sacramentos de Penitencia y Comunión y fue además auxiliado con todos los Socorros espirituales propios de su desgraciada situación y para que conste lo firmo como cura párroco de dicha ciudad. Lic. Perfecto López Hervella”.

“Cárcel pública. Ciudad. Manuela Vidal Fernández viuda de Juan Paz Castedo. Sin testamento. En la tarde del día veintiuno de Febrero de mil ochocientos noventa y tres se dio sepultura eclesiástica en el cementerio de esta parroquia de la ciudad de Mondoñedo al cadáver de Manuela Vidal Fernández de cuarenta y dos años de edad viuda de Juan Paz Castedo natural de la Parroquia de San Pedro de Labrada y vecina de la confinante de San Lorenzo de Sasdónigas hija legítima de Luís Vidal y Andrea Fernández Alonso difuntos naturales de dicha de Labrada la que había sido ejecutada a las ocho y tres minutos de la mañana del mismo día veintiuno después de haber recibido los Santos Sacramentos de Penitencia y Comunión y auxiliada de todos los socorros espirituales debidos a los que se hallan en tan terrible trance. Dejo de su matrimonio tres hijos que hoy se hallan en el establecimiento de Beneficencia de Lugo llamados José María de once años, María Antonia de nueve y María Concepción de siete todos tres naturales de Sasdonigas. Y para que conste lo firmo como cura párroco de dicha ciudad. Enmendo minutos valga. Lic. Perfecto López Hervella.” 


[11-10-2019 18:45] x. Isidro comentou:

Venerable Orden Tercera Franciscana.

[19-08-2019 13:18] Antonio Domínguez comentou:

Bos días. Perdoa a ignorancia: ¿Qué é a V.O.T.? Un saúdo.

Engade o teu comentario:

Os campos marcados con* son obrigatorios.© Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas
Terra e Tempo (ISSN 1575-5517)
Avenida de Lugo, 219, 1º, 15703 • Santiago de Compostela • Galiza
981 57 02 65 – info#code#terraetempo#code#gal

A Fundación recibiu unha axuda da Deputación da Coruña na convocatoria de 2018 para a mellora da utilidade de páxina web. Deputación da Coruña